Fă cadou 
un copăcel
Daruiește-ți ziua de naștere
logo-plantam-fapte-bune@2x

Regulament participare campanie Nokia „Plantăm împreună”

Regulament campanie “Plantam impreuna” Desfasurata in perioada 30.09.2021-30.06.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 Organizatorul Campaniei “Plantam impreuna” este societatea HMD Global OY, persoana juridica finlandeza, cu sediul social Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlanda, inregistrata la Registrul Comertului sub 2724044-2, Cod Unic de Identificare FI27240442, cont bancar 0700518019, IBAN FI6971307005180198, SWIFT CITIFIHX deschis la CITZIBANK INTERNATIONAL PLC FINLAND

BRANCH. Campania se va desfasura prin Asociația EcoAssist cu sediul social în Strada Pitar Moș, nr. 27, etaj 5, apartament 16, Sector 1, Bucureşti, număr 169/17.01.2008 din Registrul Special, Partea A-Asociații, aflat în evidența Judecătoriei Sector 1, București, cod de înregistrare fiscală RO23094560, contul bancar IBAN RO55 INGB 0000 9999 0786 9434 deschis la ING Office Alba Iulia, reprezentata prin Marin Toma, CNP 1840117031999, în calitate de Preşedinte, in calitate de Imputernicit al Organizatorului, care va semna in numele Organizatorului, prezentul regulament.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Campaniei”), apartine fiecarui participant in parte, care prin inscriere isi asuma in mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului si a conditiilor de participare si derulare, care sunt obligatorii pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe websiteul https://www.plantamfaptebune.ro/.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului inscris.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe websiteul https://www.plantamfaptebune.ro/.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 Campania este adresata oricărui client cu vârsta de peste 18 ani și cu reședința sau domiciliul în România care a achiziționat un telefon mobil Nokia X10, X20, XR20, G10, G20 sau G50 din România de la Nokia Mobile Shop sau de la distribuitori autorizați în perioada 1 mai 2021 - 30 iunie 2022.

Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respecta conditiile din prezenta sectiune
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Imputernicitului Organizatorului;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus;
 • Persoanele care participa la Campanie utilizand o identitate

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de persoane care nu au drept de participare, mentionate mai sus.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI. PREMIILE. VALIDAREA CASTRIGATORILOR. RECLAMATII

 Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 3 de mai sus;
 • Participantul trebuie       să       se       inscrie       in       campanie       accesand       linkul: plantamfaptebune.ro/plantamimpreuna.

Înregistrările vor fi posibile doar pe durata campaniei, mentionata mai sus.

Clienții vor fi eligibili să primească prin email, de la imputernicitul Organizatorului, un certificat care sa ateste plantarea de arbori în numele lor (“premiul”), prin intermediul acțiunii Plantăm Împreună de pe website-ul: www.PlantamFapteBune.ro, în baza achiziției unuia dintre modelele de telefoane listate mai sus, astfel: 5 arbori pentru modelul Nokia XR20, 4 arbori pentru modelul Nokia X20, 3 arbori pentru modelul Nokia X10 și G50, respectiv 2 arbori pentru modelul Nokia G20 și G10. Clienții vor putea valorifica acest premiu până în data de 30 iunie 2022, pe site-ul de revendicare: www.plantamfaptebune.ro/plantamimpreuna, care va activa in calitate de Imputernicit al Organizatorului. Pentru claritate, clientii participanti vor primi doar certificatul de atestare a plantarii arborilor, iar de actiunea de plantare efectiva se va ocupa Imputernicitul Organizatorului. Nu este permisă înlocuirea cu bani sau cu alte premii, cu excepția deciziei organizatorului. Premiul este netransferabil. Toate cheltuielile auxiliare legate de premiu, inclusiv, printre altele, cost de internet și transmitere de reclamații, vor cădea în sarcina exclusivă a participantului. Prin acceptarea premiului, organizatorul va avea permisiunea de a utiliza numele beneficiarului, înfățișarea și datele introduse în scopuri de publicitate și comerț fără alte compensații, cu excepția cazului în care legea interzice acest lucru.

Clientul va putea revendica premiul prin intermediul website-ului de revendicare, adăugând numărul IMEI

al telefonului, numele de client, țara și adresa de e-mail.

Clienții sunt singurii responsabili pentru orice conținut pe care îl încarcă, postează, partajează sau furnizează prin revendicare. Cu toate acestea, HMD Global Oy („HMD Global”) își rezervă dreptul de a elimina, șterge, bloca sau rectifica astfel de conținut la discreția sa și de a refuza, fără o notificare prealabilă, accesul clientului la site-ul de revendicare, în cazul în care un virus, erori, intervenții umane neautorizate, fraude sau alte cauze care nu depind de controlul său corup sau afectează administrarea, securitatea sau buna desfășurare a revendicării.

Prin participare, clientul este de acord să absolve și să considere nevinovată firma HMD Global și filialele sale, afiliați, imputernicitul, agenții de publicitate și promovare, parteneri, reprezentanți, agenți, succesori, mandatari, angajați, funcționari și directori de orice răspundere, boală, vătămare, deces, pierdere, litigiu, reclamație sau daune care pot apărea, direct sau indirect, indiferent dacă au fost sau nu din neglijență, din

(i) participarea unui astfel de client la revendicare (ii) defecțiuni tehnice de orice fel, inclusiv printre altele, funcționarea defectuoasă a oricărui calculator, cablu, rețea, hardware sau software folosite in revendicarea premiului; (iii) indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii sau servicii telefonice sau internet;

 • intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de introducere a datelor sau a revendicării;
 • erori electronice sau umane care pot apărea în administrarea revendicării sau procesarea înregistrărilor.

Toate conditiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt incluse in Anexa 1 la prezentul Regulament.

Prezentul Regulament este guvernat de legile din Finlanda. Sunteți de acord în mod irevocabil că instanțele finlandeze vor avea competența exclusivă. Mai mult, în orice astfel de litigiu, participantului nu i se va permite în niciun caz să obțină premii și renunță la toate drepturile de a solicita daune punitive, accidentale sau ulterioare, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, altele decât cheltuielile reale ale participantului (de ex. costurile asociate cu introducerea acestei revendicări), iar clientul renunță în continuare la toate drepturile de a înmulți sau de a spori daunele.

Clienții vor fi eligibili să primească premiul, reprezentată de acțiunea Plantăm Împreună de pe website-ul: www.PlantamFapteBune.ro. Clienții vor putea revendica acest premiu până în data de 30 iunie 2022, pe site-ul de revendicare: www.plantamfaptebune.ro/plantamimpreuna in conditiile mentionate in prezentul document.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE

 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Campanie).

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RASPUNDERII

 Organizatorul va avea dreptul să ia toate măsurile necesare în cazul unei tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte încercări care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

Orice încercare de fraudă conduce la eliminarea Participantului respectiv din Campanie, iar Organizatorul poate lua si alte măsuri legale pe care le are la dispozitie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice motiv legal pentru următoarele:

 1. Inregistrarile online sau comentariile efectuate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 2. Mesajele trimise de Organizator, prin imputernicit, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa sau controlul Organizatorului sau ale Imputernicitului;
 3. Inscrierile online care nu contin toate informatiile obligatorii;
 4. Erorile cu privire la datele furnizate de catre Participant in legatura cu Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 5. Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 6. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 7. Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic
 8. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
 9. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil

HMD GLOBAL OY

Prin Imputernicit Asociația EcoAssist Marin Toma - Presedinte

Digitally signed by MARIN TOMA RO

ASOCIATIA ECOASSIST

Functia: Presedinte 2021/09/29 22:54:53

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Plantam impreuna”

 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 Informații referitoare la operatorul de

 Această anexă explică modul în care Organizatorul (in calitate de „Operator”) prelucrează informațiile personale colectate de la participanți în contextul campaniei, așa cum este indicat în regulament, inclusiv prin intermediul imputernicitului, care acționează în numele operatorului in calitate de persoana imputernicita.

Operatorul se angajează să respecte prevederile legilor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, cum ar fi Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind Parlamentul European și Consiliul din 27 aprilie 2016 („GDPR”).

Pentru realizarea Campaniei, datele personale ale participanților vor fi procesate, în vederea identificării câștigătorilor în scopuri de publicitate și comerț, de către HMD GLOBAL OY cu sediul social Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlanda, inregistrata la Registrul Comertului sub 2724044-2, CUI FI27240442, cont bancar 0700518019, IBAN FI6971307005180198, SWIFT CITIFIHX deschis la CITZIBANK

INTERNATIONAL PLC FINLAND BRANCH (Operatorul), prin intermediul Asociația EcoAssist cu sediul social în Strada Pitar Moș, nr. 27, etaj 5, apartament 16, Sector 1, Bucureşti, număr 169/17.01.2008 din Registrul Special, Partea A-Asociații, aflat în evidența Judecătoriei Sector 1, București, cod de înregistrare fiscală RO23094560, contul bancar IBAN RO55 INGB 0000 9999 0786 9434 deschis la ING Office Alba Iulia, reprezentata prin Marin Toma, CNP 1840117031999, în calitate de Preşedinte, in calitate de Imputernicit al Organizatorului, in calitate de Imputernicit al Organizatorului.

II.  Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 In cadrul Campaniei, Operatorul, prin imputernicit, va colecta de la participanti urmatoarele categorii de

date cu caracter personal:

 1. Numele si Prenumele persoanei inscrise in campanie
 2. Varsta persoanei care se inscrie in campanie;
 • Email, poza, numărul IMEI al
 1. Scopul

III.   Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. Derularea campaniei, desemnarea si validarea castigatorilor si acordarea premiilor;
 2. Respectarea obligațiilor relevante ale operatorului, cum ar fi obligațiile financiare sau

IV.  Temeiul juridic al prelucrarii

 Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii unui contract (inscrierea in campanie si, in consecinta, acceptarea voluntara a termenilor si conditiilor prezentului Regulament) si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexei la acesta.

V.  Destinatarii datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele personale relevante vor fi procesate de catre operator si imputernicit numai în scopurile incluse în prezentul regulament.

VI.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 90 de zile de la data inscrierii in concurs.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII.  Drepturile persoanelor vizate

 Participanții, în calitate de subiecți ai datelor cu caracter personal, au următoarele drepturi, în conformitate

cu dispozițiile legale aplicabile, după caz:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 1. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 2. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 3. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot aplica drepturile menționate mai sus, trimițând un e-mail la: [email protected].

In cazul incalcarii drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, clientii participanti pot trimite sesizari, in limba engleza, la Autoritatea privind protectia datelor din Finlanda folosind urmatoarele coordonate:

Prin posta: Office of the Data Protection Ombudsman, Postal address: PL 800, 00531 Helsinki, Finland sau

Prin email la adresa: tietosuoja(at)om.fi.

VIII.  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul acestuia primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX.    Securitatea datelor cu caracter personal

 Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X.  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI.  Alte prevederi

 In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

HMD GLOBAL OY

 Prin Imputernicit Asociația EcoAssist

 Marin Toma - Presedinte

Digitally signed by MARIN TOMA RO

ASOCIATIA ECOASSIST

Functia: Presedinte 2021/09/29 22:56:27

magnifiercrosschevron-down